Chuyển số (1, 2, 3) thành chữ (một, hai, ba)

Công cụ chuyển đổi số thành chữ, thường được sử dụng phổ biến để đổi số tiền bằng số sang số tiền viết bằng chữ. Để sử dụng chỉ cần gõ/dán chữ số vào khung bên dưới và nhấn nút Gửi, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi cho bạn.

Ví dụ: Bạn nhập vào số 1234567890 và nhấn vào nút Gửi hệ thống sẽ tự động chuyển đổi số đã nhập thành một đoạn chữ một tỷ hai trăm ba mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi. Sau đó, bạn có thể nhấn vào nút Sao chép ngay bên dưới kết quả để sao chép (copy) nhanh kết quả mà không cần phải nhấn Ctrl + C.

Lưu ý:

+ Để đảm bảo hệ thống chuyển đổi chữ số thành chữ hoạt động ổn định giá trị một số tối đa được giới hạn từ 1.000.000.000.000 (1000 tỷ) trở lại.

+ Giá trị nhập vào phải là số nguyên dương.

+ Số nhập vào không bao gồm dấu chấm (.), phẩy (,) hay khoảng trắng.